Thiết lập Mail Server trên nền tảng Debian (Phần 5) 

Điều chỉnh và thiết lập Dovecot

Dovecot được dùng để nhận email thông qua POP3 hoặc IMAP. Và đương nhiên, Dovecot phải được cài đặt trên mailstore, nhưng với hệ thống có nhiều mailstore thì chúng ta cần POP / IMAP proxy có thể định vị được toàn bộ kết nối tới mailstore lưu giữ mailbox để nhận email. Dovecot hiện giờ đang là POP / IMAP server khá phổ biến và được ứng dụng rộng rãi.

Với Dovecot trên mailstore:

Tại đây, chúng ta sẽ tiến hành thiết lập dovecot trên mailstore. Có 2 file cấu hình để điều chỉnh, file /etc/dovecot/dovecot.conf:

protocols = imap imaps pop3 pop3s managesive

disable_plaintext_auth = no

log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "

mail_location = maildir:%h/MailDir

mail_privileged_group = mail

#mail_debug = yes

first_valid_uid = 8

last_valid_uid = 8

first_valid_gid = 8

last_valid_gid = 8

protocol imap { 

  mail_plugins = quota imap_quota

}

protocol pop3 { 

  pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv 

  mail_plugins = quota

}

protocol managesieve { 

  login_executable = /usr/lib/dovecot/managesieve-login 

  mail_executable = /usr/lib/dovecot/managesieve

}

protocol lda { 

  postmaster_address = postmaster@denetor.middle.earth 

  hostname = denetor@middle.earth 

  mail_plugins = quota sieve 

  auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master 

  sieve_global_path = /var/sieve/global 

  sieve=~/.dovecot.sieve

}

auth default { 

  mechanisms = plain login 

  passdb ldap { 

    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf 

  } 

  userdb ldap { 

    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf 

  } 

  userdb prefetch { 

  } 

  user = root 

  socket listen { 

    master { 

      path = /var/run/dovecot/auth-master 

      mode = 0660 

      group = mail 

    } 

    client { 

      path = /var/run/dovecot/auth-client 

      mode = 0660 

      group = mail 

    } 

  }

}

dict {

}

plugin { 

  quota = maildir:User quota 

  quota_warning = storage=90%% /usr/local/bin/quota-warning.sh 90 

  sieve_before = /var/sieve/global

}

và file /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf:

uris = ldap://ldap.middle.earth

dn = uid=dovecot,dc=middle,dc=earth

dnpass = dovecotpopper

ldap_version = 3

base = dc=%d,ou=domains,dc=middle,dc=earth

scope = subtree

user_attrs = homeDirectory=home,uidNumber=uid,gidNumber=gid,mailQuota=quota_rule=*:storage=%$

user_filter = (&(objectClass=inetLocalMailRecipient)(objectClass=posixAccount)(uid=%n))

pass_attrs = mailRoutingAddress=user,userPassword=password,homeDirectory=userdb_home,uidNumber

=userdb_uid,gidNumber=userdb_gid,mailQuota=userdb_quota_rule=*:storage=%$

pass_filter = (&(objectClass=inetLocalMailRecipient)(objectClass=posixAccount)(uid=%n))

default_pass_scheme = LDAP-MD5

Như là 1 phần của bộ lọc tổng hợp chúng ta đã định nghĩa và khởi tạo bên trên, và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong mục Junk – bị spamassassin ngăn chặn và báo cáo với phân loại spam:

sudo mkdir /var/sieve

Bộ lọc được sử dụng ở đây là /var/sieve/global:

require "fileinto"; 

 if header :contains ["X-Spam-Flag"] ["Yes"] { 

   fileinto "Junk";

stop;

}

sudo chown mail -R /var/sieve

và cũng như 1 phần của plugin quota, chúng ta cần tạo ra 1 đoạn mã ngắn để cảnh báo người sử dụng rằng họ đã gần sử dụng hết lưu lượng cho phép, thông tin này được lưu trữ tại /usr/local/bin/quota-warning.sh:

#!/bin/sh

PERCENT=$1

FROM="postmaster@denetor.middle.earth"

qwf="/tmp/quota.warning.$$"

echo "From: $FROM

To: $USER

To: postmaster@domain.org

Subject: Your email quota is $PERCENT% full

Content-Type: text/plain; charset='UTF-8'

This message is automatically created

by mail delivery software.

The size of your mailbox has exceeded

a warning threshold that is

set by the system administrator.

You *must* delete mails or empty some folders

or you may loose emails in the future.">> $qwf

cat $qwf | /usr/sbin/sendmail -f $FROM "$USER"

rm -f $qwf

exit 0

sudo chmod +x /usr/local/bin/quota-warning.sh

Thiết lập Dovecot trên MX

Trên hệ thống lưu trữ này, chúng ta sẽ điều chỉnh và thiết lập lại Dovecot để hoạt động như 1 proxy. Tất cả thông tin thiết lập đều nằm trong file /etc/dovecot/dovecot.conf:

protocols = imap imaps pop3 pop3s managesieve

disable_plaintext_auth = no

log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "

login_process_per_connection = no

login_processes_count = 8

mail_uid = 8

mail_gid = 8

mail_privileged_group = mail

first_valid_uid = 8

last_valid_uid = 8

first_valid_gid = 8

last_valid_gid = 8

protocol imap {

}

protocol pop3 { 

  pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv

}

protocol managesieve {

}

auth default { 

  mechanisms = plain login 

  passdb ldap { 

    args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf 

  } 

  userdb passwd { 

  } 

  userdb static { 

  } 

  user = nobody

}

dict {

}

plugin {

và /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf:

uris = ldap://ldap.middle.earth

dn = uid=dovecot,dc=middle,dc=earth

dnpass = dovecotpopper

base = dc=%d,ou=domains,dc=middle,dc=earth

pass_attrs==nopassword=1,=password=,=proxy=y,mailHost=host,=destuser=%u

pass_filter = (&(objectClass=inetLocalMailRecipient)(objectClass=posixAccount)(uid=%n))

Các lưu ý cần quan tâm

Nếu muốn dùng nhiều mailstore, ban có thể áp dụng cơ sở dữ liệu sql để lưu trữ dữ liệu bayesian và chia sẻ trên tất cả các mailstore (nhưng hiện tại thì tính năng lưu trữ bayesian trong ldap chưa có sẵn)

Để quản lý các tài khoản người sử dụng, domain và tất cả các thành phần liên quan thì người dùng có thể áp dụng bất cứ mô hình ldap client nào, ví dụ như PHPLDAPAdmin

Trong bài hướng dẫn trên, tất cả các hoạt động đều được thực hiện trên tài khoản mail, tùy từng hệ thống của người dùng mà các bạn nên có những thay đổi cần thiết và thích hợp

Trên đây là 1 số bước hướng dẫn để thiết lập hệ thống Mail Server sử dụng Exim4, Clamav, Dovecot, SpamAssassin … trên nền tảng Debian. Chúc các bạn thành công!
Được tạo bởi liennp
Lần sửa cuối 08/10/10

Giới thiệu PLANETPhản hồi trực tuyến Mua hàng ở đâySơ đồ WebsiteEnglish  

Sử dụng bộ phần mềm TVIS 3.0
© Bản quyền của công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd 2000-2016

Số lần truy cập:

Mọi kết nối tới Website này cũng như việc tái sử dụng lại nội dung phải được sự đồng ý của công ty NETCOM Co.,Ltd.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau: Công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd Số 46A/120 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: (04)35737747 , Fax: (04)35737748 , Email: support@netcom.com.vn